Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening, uitvoering van werkzaamheden en levering van roerende zaken van: 

De Echte Kassei / Echt-NL 

Versie november 2020

 

 

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden: de Algemene voorwaarden voor dienstverlening, uitvoering van werkzaamheden en levering van roerende zaken van DE ECHTE KASSEI B.V. / Echt-NL.

DE ECHTE KASSEI B.V., statutair gevestigd te Echt (KvK-nr. 80547060) en kantoorhoudend te 6101 AG, Echt, Sint Janskamp 11.

Hierna te noemen DE ECHTE KASSEI.

Wederpartij: is degene aan wie DE ECHTE KASSEI een aanbieding doet of met wie DE ECHTE KASSEI een overeenkomst sluit.

Partijen: DE ECHTE KASSEI en de wederpartij.

Zaken: roerende zaken die door de wederpartij van DE ECHTE KASSEI worden gekocht, gelijk deze door DE ECHTE KASSEI aan de wederpartij worden verkocht.

Diensten:diensten / werkzaamheden die door DE ECHTE KASSEI voor de wederpartij worden uitgevoerd.
 


Artikel 2. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van DE ECHTE KASSEI, met inbegrip van wijzigingen daarvan.
 2. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt door DE ECHTE KASSEI uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij expliciet na schriftelijke aanvaarding met DE ECHTE KASSEI is overeengekomen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de wederpartij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Op bedingen die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, kan de wederpartij slechts een beroep doen, indien deze in overleg met DE ECHTE KASSEI zijn doorgesproken en schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.


Artikel 3. Overeenkomsten zaken en diensten
 1. Alle aanbiedingen en prijslijsten van DE ECHTE KASSEI zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. DE ECHTE KASSEI is gebonden aan een aanbieding of prijslijst, indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd, voor de termijn die door DE ECHTE KASSEI bij de aanbieding heeft genoemd.
 3. DE ECHTE KASSEI is niet gebonden aan mondelinge afspraken, wijzigingen of toevoegingen, tenzij deze door DE ECHTE KASSEI schriftelijk zijn aanvaard.

   
Artikel 4. Prijzen zaken 
 1. Alle prijzen in aanbiedingen en prijslijsten zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Voor alle roerende zaken geldt dat de prijzen exclusief transportprijzen zijn. De transportprijzen worden voor alle soorten roerende zaken expliciet schriftelijk genoemd.
 3. Indien kostprijsbepalende factoren wijzigen, is DE ECHTE KASSEI gerechtigd de geoffreerde en/of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
   

Artikel 5. Conformiteit zaken
 1. Zijn partijen overeengekomen dat de hoedanigheid van de zaken volgens een monster zal zijn, dan geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken.
 2. DE ECHTE KASSEI is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen van de zaken.
 3. Indien de zaken natuursteen betreffen, is DE ECHTE KASSEI niet aansprakelijk voor eventuele kleur- en/of structuurverschillen daarvan.

 

Artikel 6. Levertijden zaken
 1. De levertermijn wordt door DE ECHTE KASSEI zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. DE ECHTE KASSEI spant zich in om binnen deze aangegeven tijd te leveren.
 2. Geoffreerde en/of overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen.

 

Artikel 7. Levering en risico zaken
 1. De zaken worden geacht door DE ECHTE KASSEI aan de wederpartij te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd. Levering geschiedt steeds vanaf het voertuig, tenzij anders overeen gekomen.
 2. De wederpartij zorgt voor een goede toegankelijkheid / bereikbaarheid en berijdbaarheid van het werkterrein.
 3. Het risico van de zaken is vanaf het moment van aanlevering voor de wederpartij.

 

Artikel 8. Emballage zaken

Levering van zaken geschiedt in overleg: los of in eenmalige emballage, die de wederpartij afvoert.

 

Artikel 9. Retourzendingen en annuleren zaken

Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij partijen vooraf schriftelijk anders zijn overeen gekomen.

 

Artikel 10. Reclamatie zaken
 1. De wederpartij dient de zaken bij aflevering direct nauwkeurig te inspecteren.
 2. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon, ontvangstbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de wederpartij direct bij aflevering van de zaken op de vrachtbrief, afleveringsbon, ontvangstbon of soortgelijk document aantekent dat de geleverde hoeveelheid niet juist is weergegeven.
 3. Gebreken die bij aflevering van de zaken zichtbaar zijn, dienen door de wederpartij onmiddellijk na ontvangst schriftelijk te worden gemeld bij DE ECHTE KASSEI door de gebreken op de bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document te vermelden. Gebreken die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan DE ECHTE KASSEI te worden gemeld.
 4. Bij uitblijven van tijdig reclameren, vervallen eventuele aanspraken van de wederpartij op DE ECHTE KASSEI.
 5. Indien minder is geleverd dan op de bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon, ontvangstbon of soortgelijk document is vermeld dan wel indien aan een of meer zaken gebreken kleven, heeft de wederpartij niet het recht de betaling op te schorten van de zaken die wel geleverd zijn dan wel van de zaken waaraan geen gebreken kleven. Evenmin heeft de wederpartij alsdan het recht om de wel geleverde zaken dan wel de zaken waaraan geen gebreken kleven te weigeren.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud zaken

Het eigendom van de door DE ECHTE KASSEI aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij DE ECHTE KASSEI, totdat de wederpartij alle verplichtingen jegens DE ECHTE KASSEI is nagekomen ter zake van door DE ECHTE KASSEI aan de wederpartij geleverde en te leveren producten. Dit is inclusief de vorderingen van DE ECHTE KASSEI op de wederpartij wegens tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst met DE ECHTE KASSEI.

 

Artikel 12. Diensten
 1. DE ECHTE KASSEI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. DE ECHTE KASSEI behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DE ECHTE KASSEI worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan DE ECHTE KASSEI zijn verstrekt, heeft DE ECHTE KASSEI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. DE ECHTE KASSEI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer DE ECHTE KASSEI is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DE ECHTE KASSEI de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goed gekeurd.
 6. Indien door DE ECHTE KASSEI of door DE ECHTE KASSEI ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op een door de wederpartij aangewezen locatie draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, nadat een en ander schriftelijk is bevestigd door beide partijen.

 

Artikel 13. Contractduur en uitvoeringstermijn diensten
 1. De overeenkomst tussen DE ECHTE KASSEI en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij DE ECHTE KASSEI schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 14. Honorarium diensten
 1. Voor aanbiedingen waarbij een vast honorarium is overeengekomen geldt het volgende:

  DE ECHTE KASSEI en de wederpartij kunnen overeenkomen dat een deel van het vast honorarium periodiek in rekening wordt gebracht. Het vast honorarium is exclusief BTW. Termijnen dienen vooraf door beide partijen schriftelijk te worden aanvaard. 

  DE ECHTE KASSEI mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende kon worden ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan DE ECHTE KASSEI. Dan mag niet in redelijkheid van DE ECHTE KASSEI worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden worden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 
   
 2. Voor aanbiedingen waarbij een uurtarief is overeengekomen geldt het volgende: Het honorarium wordt vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en op basis van de vooraf aanvaarde uurtarieven, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht. De uurtarieven zijn exclusief BTW.

  DE ECHTE KASSEI is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien DE ECHTE KASSEI kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de werkzaamheden, de tarieven ten aanzien van bijv. de lonen aanzienlijk zijn gestegen.
   
 3. Voor aanbiedingen waarbij een m2-prijs is overeengekomen geldt het volgende:

  De prijs wordt vastgesteld op grond van de werkelijk gerealiseerde m2 en op basis van de vooraf aanvaarde m2-tarieven. De m2-tarieven zijn exclusief BTW.

  DE ECHTE KASSEI is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien DE ECHTE KASSEI kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de werkzaamheden, de m2-tarieven niet kunnen worden gehandhaafd omdat bijvoorbeeld andere materialen worden gebruikt.
   
 4. De wederpartij is gerechtigd in geval van een prijsstijging de opdracht te ontbinden.
   
 5. De wederpartij is niet gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de prijsstijging ingevolge de wet moet worden doorgevoerd.
   
 6. DE ECHTE KASSEI zal de wederpartij het voornemen tot prijsstijging, tariefverhoging schriftelijk kenbaar maken. DE ECHTE KASSEI zal daarbij de omvang van en de datum waarop de stijging zal ingaan, vermelden.
   
 7. Indien de wederpartij de door DE ECHTE KASSEI kenbaar gemaakte stijging, verhoging niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen 7 werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van DE ECHTE KASSEI genoemde datum waarop de prijsstijging zou ingaan.

 

Artikel 15. Wijziging van de diensten
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen DE ECHTE KASSEI en de wederpartij in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DE ECHTE KASSEI zal de wederpartij zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal DE ECHTE KASSEI de wederpartij hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal DE ECHTE KASSEI daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling een overschrijding van deze vaste prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal DE ECHTE KASSEI geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan DE ECHTE KASSEI kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 16. Reclamatie diensten
 1. Klachten over de dienst, de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 4 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DE ECHTE KASSEI. 
 2. Indien een klacht gegrond is zal DE ECHTE KASSEI de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden.
 3. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is DE ECHTE KASSEI slechts aansprakelijk binnen de grenzen die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd bij Aansprakelijkheid.

 

Artikel 17. Opzeggen diensten
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de wederpartij, heeft DE ECHTE KASSEI recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan DE ECHTE KASSEI zijn toe te rekenen. Voorts is de wederpartij alsdan gehouden tot betaling voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door DE ECHTE KASSEI, zal DE ECHTE KASSEI in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten aan ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden extra kosten voor DE ECHTE KASSEI met zich meebrengen, worden deze aan de wederpartij gefactureerd. 

 

Artikel 18. Betaling en zekerheidsstelling zaken en diensten
 1. Betaling van de zaken die door DE ECHTE KASSEI aan de wederpartij zijn verkocht, oftewel opgehaald door de wederpartij oftewel geleverd aan de wederpartij dient te geschieden zoals vooraf aan de wederpartij is gemeld. Dit kan zijn uiterlijk de dag na de levering cf de factuur van DE ECHTE KASSEI. Als DE ECHTE KASSEI hiervan afwijkt, geldt een termijn van 7 dagen gerekend vanaf factuurdatum. Deze termijn moet vooraf expliciet schriftelijk zijn gemeld aan de wederpartij.
 2. Als DE ECHTE KASSEI op verzoek van de wederpartij al vóór de levering zaken voorbereidt, zoals bijv. materialen vullen in bigbags, of als DE ECHTE KASSEI op verzoek van de wederpartij de zaken meer dan gemiddeld lang moet reserveren, dan wordt een aanbetaling gevraagd. Deze aanbetaling wordt vastgesteld overeenkomstig de uit te voeren werkzaamheden en de te dragen kosten of overeenkomstig de reserveringstermijn. Voor deze aanbetaling geldt de termijn zoals vermeld op de aanbetalings-factuur. Deze termijn moet vooraf expliciet schriftelijk zijn gemeld aan de wederpartij.
 3. Betaling van diensten die voor de wederpartij zijn uitgevoerd en die worden gefactureerd dient te geschieden 7 dagen na factuurdatum. Deze termijn moet vooraf expliciet schriftelijk worden geaccepteerd door de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij bezwaren heeft tegen een (deel van een) factuur, heeft de wederpartij niet het recht betaling op te schorten van het niet-betwiste deel. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de wederpartij vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening aan DE ECHTE KASSEI rente verschuldigd.
 5. Het rentepercentage is de wettelijke rente, vermeerderd met 2,0 procent.
 6. Alle kosten verbonden aan het incasseren van een niet betaalde factuur, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. DE ECHTE KASSEI is gerechtigd deze aanvullende kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 7. DE ECHTE KASSEI is te allen tijde bevoegd van de wederpartij te vorderen dat hij een deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij het achterwege blijven van een zodanige zekerheid heeft DE ECHTE KASSEI het recht om de levering van zaken op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, dan wel om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De betaling (prijs inclusief BTW) van zaken of diensten die reeds zijn geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar.
 8. Bij niet-nakoming door de wederpartij van enigerlei verplichting tegenover DE ECHTE KASSEI, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en DE ECHTE KASSEI gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en de zaken terug te vorderen cq. te nemen op kosten van de wederpartij.
 9. De wederpartij is verplicht de noodzakelijke medewerking aan DE ECHTE KASSEI te verlenen om de zaken terug te nemen en is verplicht de zaken aan DE ECHTE KASSEI af te geven. De wederpartij is niet bevoegd zijn verplichting om de zaken als bedoeld in lid 1 aan DE ECHTE KASSEI af te geven cq. op te schorten.
 10. De wederpartij is gehouden alle schade ten gevolge van zijn niet nakomen aan DE ECHTE KASSEI te vergoeden.

 

Artikel 19. Incassokosten

Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zijn dan overeenkomstig het incassotarief zoals door het Rapport Voorwerk Incassozaken wordt geadviseerd.

 

Artikel 20. Aansprakelijkheid in relatie tot zaken en diensten
 1. In geval aan een of meer zaken gebreken kleven, heeft de wederpartij slechts aanspraken op DE ECHTE KASSEI, indien en voor zover deze zaken als ‘gebrek’ door DE ECHTE KASSEI worden aangemerkt.
 2. De aansprakelijkheid van DE ECHTE KASSEI inzake leveringen is beperkt tot de vergoeding van de factuurwaarde dan wel tot her- of nalevering van niet geleverde zaken, zulks ter keuze van DE ECHTE KASSEI.
 3. De aansprakelijkheid van DE ECHTE KASSEI inzake diensten is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat betrekking heeft op dat gedeelte van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid wordt opgeëist.
 4. De wederpartij vrijwaart DE ECHTE KASSEI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
 5. DE ECHTE KASSEI is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, winstderving. Of in geval van grondwerkzaamheden nimmer verantwoordelijk voor schade aan buizen / leidingen die niet vooraf schriftelijk zijn kenbaar gemaakt door de wederpartij, cq die niet waarneembaar zijn met het blote oog cq die niet met de graafwerkzaamheden zijn geraakt, maar wel in de diepere ondergrond liggen.

 

Artikel 21. Overmacht
 1. Indien DE ECHTE KASSEI door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, is zij bevoegd haar verplichtingen jegens de wederpartij voor de duur van de overmacht op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade.
 2. Als overmacht gelden onder meer: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen, tijdelijke of definitieve sluiting van groeves, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor DE ECHTE KASSEI redelijkerwijs niet mogelijk is om op normale wijze te leveren.
 3. Indien DE ECHTE KASSEI bij het intreden van overmacht een deel van haar verplichtingen jegens de wederpartij is nagekomen, is DE ECHTE KASSEI gerechtigd dat deel te factureren.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht / Geschillen
 1. Alle met DE ECHTE KASSEI aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands Recht.
 2. Tenzij partijen in de koop / zaken / overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen - daar onder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst zijn ontstaan of die daarvan een uitvloeisel zijn, beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze gelden op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
 3. DE ECHTE KASSEI heeft het recht om in plaats van een beroep op de geschillenregeling zoals vermeld in lid 2, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van DE ECHTE KASSEI.